Tjänster

Inom områdena stadsutveckling, infrastruktur och naturvård tillhandahåller vi rättssäkra och hållbara lösningar för ägande och nyttjande av mark, byggnader och fastigheter. För att säkerställa resultaten upprätthåller vi en hög kompetensnivå inom områdena fastighetsrätt, fastighetsbildning samt bygg- och miljörätt. I arbetet med att visualisera och analysera olika frågeställningar använder vi oss av programvara för CAD och GIS.

Fastighetsutveckling

Ta fram planer, beslutsunderlag och avtal för fastighetsförvärv, fastighetsbildning, gemensamhets- anläggningar och rättighetsupplåtelser. Bistå uppdrags- givaren vid kontakter med myndigheter, företag och privatpersoner för ett effektivt genomförande av planerade åtgärder.

Tredimensionell fastighetsbildning

Upprätta förslag på uppdelning av komplexa byggnader i flera fastigheter. Skapa tydligt definierade utrymmen för tunnlar och andra underjordiska anläggningar. Bistå uppdragsgivaren i genomförandet av tredimensionell fastighetsbildning.

Markåtkomst och ersättning

Förhandling och värdering. Upprätta avtal för överlåtelse av mark och upplåtelse av servitut och andra rättigheter. Initiera och följa upp genomförandet av erforderlig fastighetsbildning och andra myndighetsbeslut.

Hyra och arrenden

Upprätta hyres- och arrendeavtal. Tolka avtal vid tvist.

Fastighetsrättslig rådgivning

Rådgivning i fastighetsrättliga frågor vid myndighetskontakter och i domstolsärenden.

Planering och plangenomförande

Upprätta markanvändningsplaner, fastighetsbildnings-
planer, genomförandebeskrivningar och exploaterings-
avtal.

Utredningar

Utveckla strategier för omstrukturering av fastighetsbestånd. Utreda fastighetsrättliga förhållanden. Upprätta fastighetsförteckningar.

Skadereglering

Utreda, förhandla och upprätta avtal för reglering av miljöskador vid bygg- och anläggningsverksamhet.

Utbildning

Tillhandahålla kundanpassade fastighetsrättsliga utbildningar.

Nivåkurvor
HEM  |  FÖRETAGET  |  TJÄNSTER  |  ARBETA HOS OSS  |  KONTAKT